ANIMAL

ASSISTED

ACTIVITIES  

'AAA'

Aktivity za pomoci zvířat

(společenská činnost)

CÍL : přirozené zlepšení komunikace,pohyblivosti,motivace,odbourání stresu a uzavřenosti,nečinnosti.OBECNÁ AKTIVIZACE KLIENTi

KLIENT : zařízení sociálních služeb,domovy seniorů,stacionáře,školy,zdravotní zařízení,LDN,…

INTEGRACE : součástí týmu bývají hlavně pečovatelé,vychovatelé,soc.pracovníci a také dobrovolníci.

PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ : volnočasové aktivity,supervize,revizní schůze.

PRŮPRAVA : proškolený tým zooterapie,dohled vedení zařízení či zodpovědná osoba

PODMÍNKY : tam kde není zooterapeut sám komunikovat se vyžaduje přítomnost personálu.

TECHNIKY : hlazení zvířete,hry,péče o zvíře,přirozené procvičování komunikace,pamět,..

ANIMAL ASSISTED THERAPY

'AAT'

Terapie za pomoci zvířat

CÍL : definuje profesionál,který zná pacienta/klienta.Rozvoj konkrétní fyzické,sociální,emociální nebo kognitivní funkce,Hlavním cílem je podpora procesu léčby nebo rehabilitace.

KLIENTELA : osoby s tělesným postižením,mentálním či kombinovaným postižením.Krátko – dlouhodobě nemocní,klient v rekonvalescenci,nemocní,ve stavu nepohody.

INTEGRACE : zooterapeut je součástí týmu pracovníků,či zapojen do procesu rehabilitace.Lékaři, terapeuti,ošetřovatelé,soc.pracovníci,spec.pedagogové.

PRŮPRAVA : má-li vzdělání( zdravotník,soc.pracovník,pedagog,..) stačí zooterapeut a zvíře, jinak je nutná spolupráce s personálem pečující o klienta.

PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ :  integrován do léčebného či rehabilitačníhoplánu.Sestavují se individuálně.Vyhodnocuje profesionál záznamy jsou součástí odborné dokumentace.

PODMÍNKY : pracuje samostatně, či v týmu.Laik se věnuje zvířeti,odborník klientovi

TECHNIKY : polohování,hry,rozvoj motoriky,soc.dovednosti,hlazení,zlepšení paměti,komunikace,orientace,řeč,kognitivní funkce,…

ANIMAL ASSISTED EDUCATION

'AAE'

Vzdělávání za pomoci zvířat

CÍL : Definuje pedagogický personál ve spolupráci se zooterapeutem.Stanový skupina studentů nebo ind. u klientů se specifickými poruchami učení,výchovnými problémy.Hlavním cílem je přirozené zvýšení motivace k učení a osobnímu rozvoji.

KLIENTELA : Osoby se specifickými poruchami učení,chování,komunikace.Studenti běžných škol,kde se zaměřuje výuka na vztahy lidí a zvířat,biologii,psí pomoci postiženým,motivace k zodpovědnosti

PRŮPRAVA : zooterapeutický tým a přítomný pedagog,či jiná zodpovědná osoba – vzdělávací.

INTEGRACE : zooterapeut je součástí týmů pracovníků,kteří zajištují výchovu,vzdělání.Pedagog,spec.pedagog,dětský psycholog,vychovatel,..

PLÁNOVÁNÍ HODNOCENÍ : je integrován do existujících školních osnov,individuální výuka dle činnosti.Personál motivuje a vyhodnocuje.

PODMÍNKY : samostatně zooterapeut – pedagog,jinak spolupráce.

TECHNIKY : informace zábavnou formou,názorné ukázky,zvíře je prostředek výuky,hry,komunikace,motivace.

ANIMAL ASSISTED CRISIS RESPONSE

'AACR'

Krizová intervence za pomoci zvířete

CÍL: náplň činnosti dle momentální krizové intervence.Přírodní katastrofa,teroristický čin,kriminální čin,úmrtí,…Definuje sám zooterapeut.Hlavním cílem je podpora procesu stabilizace situace.

KLIENTELA : nejčastěji oběti katastrof,násilí,evakuované osoby mimo domov,ale i ostatní pracovníci,dobrovolníci.

INTEGRACE  : zooterapeut je součástí záchranného týmu,spolupracuje s lékaři,soc.pracovníky.krizovými poradci,duchovními,dobrovolnými poradci,pracuje i samostatně.

PRŮPRAVA : nutná praxe se širokou škálou klientů,znalost psychologie,proškolení v rámci integrovaného záchranného systému.Schopnost samostatně pracovat za složitých podmínek a jeho zvíře musí být obzvlášt odolné vůči stresu.

PLÁNOVÁNÍ HODNOCENÍ : Je integrováno do existujícího plánu krizové intervence, před krizí. Při vzniku sestavuje zooterapeut,vyhodnocuje pak ve spolupráci.

PODMÍNKY : samostatně či v týmu,zooterapeut nesmí překážet,být připraven na různé reakce a dbá na bezpečnost zvířete.

TECHNIKY : psychologické metody,empatie,motivace,komunikace,hlazení,hry,hračky,..18

LEGISTATIVNÍ ÚPRAVA TÝKAJÍCÍ SE PRAKTIKOVÁNÍ ZOOTERAPIE 

 

V ČR není dosud podpůrné léčebné využití zvířat při zooterapii dosud samostatně legislativně řešeno.Existují dle normy přímo se zooterapií nezabývající, ale upravují např. chování lidí ke zvířatům zajištují welfare a ochranu zvířat dle zákona 246/1992 sb, vstup zvířat do prostor, kde je zooterapie praktikována a nároky na hygienu dle zákona 258/2004sb, vyhláška č. 137/2004sb,zákony zaměřené na zdraví zvířat a veterinární péči o ně zákon 166/1999sb,chov zvířat,jejich volný pohyb po  veřejných prostorách.

Jsou to pravidla, kterými se musí za daných podmínek řídit každý majitel zvířete,nikoli pouze zvířete zapojeného do zooterapie.

Pobyt zvířete v prostorách zařízení je upraven na úrovni provozních řádů,které sestavují zřizovatelé konkrétního zařízení.Canisterapie v jídelnách jen se souhlasem majitele provozovny.V zařízeních se tedy nesmí zvířata pohybovat v kuchyních a v jídelnách.Pak jen se souhlasem provozovatelem. Předcházíme rizik,bezpečný kontakt klientů zařízení se zvířetem i to , aby osoby nepřející si kontakt se zvířetem měli možnost se vyhnout zvířeti.!!